Η Αποκατάσταση των χρόνιων νοσημάτων και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων κατά την κλινική πράξη αποτελεί κατά τα τελευταία χρόνια ένα αναπτυσσόμενο τομέα, με ευρύτερα φυσιολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αν και η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι αλματώδης, η χρήση της στην Αποκατάσταση είναι – παραδόξως –  ακόμα περιορισμένη, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματικότητά της.

Το έργο Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση (REACT) φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην γεφύρωση αυτού του χάσματος, αξιοποιώντας τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας και συναφών υποστηρικτικών τεχνολογιών ως ένα ουσιαστικό εργαλείο για την κλινική εφαρμογή της Αποκατάστασης.

Το έργο REACT υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ (Επιστημονικός Υπεύθυνος), NOUS VR (Συντονιστής), STRATIS ΕΠΕ, στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) .